Stichting BRM – werkgebied Gemeente De Fryske Marren

De Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM) is voortgekomen uit de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-Sleat (BMG). Op 9 april 1991 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gaasterlân-Sleat besloten tot het oprichten van een stichting voor monumentenbehoud. Daarin moesten alle rijksmonumenten van deze gemeente worden ondergebracht. De notariële akte werd op 17 maart 1992 verleden bij notaris Mr. G.A. de Gelder te Balk.

Het besluit tot oprichting van de stichting is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd bij besluit van 3 juni 1992.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist liet op 22 juni 1992 weten dat de stichtingsakte  voldoet aan de te stellen eisen om als een rechtspersoon te kunnen worden aangemerkt. Thans heet deze organisatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft haar kantoor in Amersfoort.

De Stichting Behoud Rijksmonumenten (BRM), werkzaam binnen de gemeente De Fryske Marren, is verantwoordelijk voor de instandhouding van de voorheen in eigendom bij de voormalige gemeenten Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat zijnde Rijksmonumenten met uitzondering van de objecten die dagelijks in gebruik zijn bij de gemeente, waaronder bruggen en sluizen. De notariële akte werd op 19 mei 2014 verleden bij notaris Mr. A.J. Nicolai te Balk.

De Stichting BRM-DFM is de rechtsopvolgster van de Stichting BMG en heeft, conform het Raadsbesluit van 27 november 2013, een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeentelijke – en bestuurlijke organisatie. Het gevoerde beleid wordt jaarlijks verantwoord naar subsidiegevers, belanghebbenden en is openbaar. Het bestuur komt voor projectvoorbereiding en -begeleiding in aanmerking voor een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding. Voor de BRM-webmaster geldt ook een vrijwilligersvergoeding. Vacatiegelden voor deelname aan de bestuurs- en werkbesprekingen worden niet verstrekt. Autokosten welke gemaakt worden in verband met het onderhoud en restaureren van de objecten die in eigendom zijn van de stichting kunnen worden gedeclareerd. De vergoedingsregeling is vastgesteld in goed overleg met de Belastingdienst. Van deze regeling wordt niet altijd door alle leden van het bestuur gebruik gemaakt. De inzet van de vrijwilligers is cruciaal voor het functioneren van de stichting BRM.

Voor opmerkingen en vragen betreffende de werkzaamheden van de stichting BRM kunt u zich richten tot de voorzitter of het secretariaat van de stichting, zie ”het bestuur”, of via het contactformulier.  

Administratieve gegevens van de Stichting BRM

KVK

Ingeschreven onder KvK-nummer: 41004215
Plaats van inschrijving: Balk
Begindatum inschrijving: 01-01-2008
Inschrijving als culturele organisatie: 

01-01-2012

 

Webmaster

Sabine Boode
Sabineboode@gmail.com

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Bij de Belastingdienst te vinden onder Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten met als website-adres: www.stichtingbrm.nl

RSIN-nummer: 816178033 (het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer vervangt het fiscaalnummer dat de Belastingdienst tot nu toe gebruikte voor niet-natuurlijke personen)

Bankrekening

De bankrekeningnummers van de Stichting zijn: 

ING

NL84INGB0002373456
BIC (bank identificatie code) INGBNL2A
t.n.v. Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten

 

Rabobank
NL63RABO 0364010142
t.n.v. Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten