Stichting BRM – werkgebied Gemeente De Friese Meren

 

De Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM) is voortgekomen uit de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-Sleat (BMG). Op 9 april 1991 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gaasterlân-Sleat besloten tot het oprichten van een stichting voor monumentenbehoud. Daarin moesten alle rijksmonumenten van deze gemeente worden ondergebracht. De notariële akte werd op 17 maart 1992 verleden bij notaris Mr. G.A. de Gelder te Balk.

 

Het besluit tot oprichting van de stichting is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd bij besluit van 3 juni 1992.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist liet op 22 juni 1992 weten dat de stichtingsakte  voldoet aan de te stellen eisen om als een rechtspersoon te kunnen worden aangemerkt. Thans heet deze organisatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft haar kantoor in Amersfoort.

 

De Stichting Behoud Rijksmonumenten (BRM), werkzaam binnen de gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren), is verantwoordelijk voor de instandhouding van de voorheen in eigendom bij de voormalige gemeenten Lemsterland, Skarsterlan en Gaasterlan-Sleat zijnde Rijksmonumenten m.u.v. de objecten die dagelijks in gebruik zijn bij de gemeente, waaronder bruggen en sluizen. De notariële akte werd op 19 mei 2014 verleden bij notaris Mr. A.J. Nicolai te Balk.

 

De Stichting BRM-DFM is de rechtsopvolgster van de Stichting BMG en heeft, conform het Raadsbesluit van 27 november 2013, een onafhankelijke positie t.o.v. de gemeentelijke – en bestuurlijke organisatie. Het gevoerde beleid wordt jaarlijks verantwoord naar subsidiegevers, belanghebbenden en is openbaar.

De Stichting BRM-DFM heeft de ANBI-status. De gegevens staan in het menu onder Contact/Bestuursleden