Geplaatst op 15 februari 2018

Inspectie rapport Klokkenstoel Mirns. Webcam Lemster Toer functioneert weer.

Geplaatst op 1 februari 2018

Molenaar toegevoegd Groene Molen Joure  

Molenaarsambacht ingeschreven op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed - auteur Frank Terpstra BRM

Het molenaarsambacht is op 7 december 2017 ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De Hollandsche Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven. 

Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Stichting BRM heeft twee poldermolens in bezit. De Groene Molen in Joure en Grevensmolen in Vegelinsoord. De molenaars van onze stichting zijn aangesloten bij het Gild Fryske Mounders. Twee van onze vrijwilligers, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, zijn al sinds de intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op molens in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht nog kunnen leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en hebben het Gild Fryske Mounders in 1975 mee opgericht. 

Voor het behoud van molenerfgoed zijn de vrijwillige molenaars een onmisbare schakel. Zij stellen de molens in werking en open voor het publiek en houden het molenaarsambacht en kennis over molens in stand. 

Geplaatst op 21 december 2017

Inspectierapport Toren Nijemirdum 

Geplaatst op 14 december 2017

Inspectierapport klokkenstoel Ruigahuizen en Toren van Harich 

Geplaatst op 13 december 2017

Leerlingen plusklas nomineren hun moaiste monumint van De Fryske Marren

Feestelijke bekendmaking moaiste monumint basisschoolleerlingen

Geplaatst op 28 november 2017

Meerjaren-onderhoudsplan klokkenstoel te Bantega en inspectierapport Westermeertoren Joure

Geplaatst op 2 oktober 2017

Voorbereiding restauratie klokkenstoel te Bantega en restauratie plan voor de toren te Lemmer gereed (Lemster toer)

Geplaatst op 8 september 2017

Herv. Kerk te Lemmer krijgt It Gouden Haske Uitreiking it Gouden Haske, moaiste monumint fan de Frykse Marren 

Wethouder Durk Durksz overhandigt It Gouden Haske

Geplaatst op 9 februari 2017

Inspectierapport 2015 Toren Westermar te Joure.

Geplaatst 26 Januari 2017
Aanbrengen noodvoorzieningen op dak Westermar-toer te Joure.

Geplaatst 1 November 2016
Werkzaamheden aan Toren van Wijckel.

Geplaatst 29 Oktober 2016
Inspectierapporten Toren van Balk, Toren van Sondel en Toren van Oudemirdum.

Geplaatst 28 Oktober 2016
Op 27 oktober 2016 heeft het Kadaster aanwijs in ontvangstgenomen van de gemeente DFM (als verkopende partij) en de heer Jan de Vries (namens de Stichting BRM - als kopende partij) tengevolge van de overdracht van gedeeltelijke kadastrale percelen. De overdrachten hebben betrekking op een aantal klokkenstoelen, de Westermeer-toren en de Groene Molen te Joure. De inmeting (vaststelling van RD-coordinaten in het Rijksdriehoeksnet) van de nieuw te vormen kadastrale percelen geschiedt heden ten dagen met GPS-waarnemingen, de eigen maten van de percelen worden nog steeds met een traditionele meetband vastgelegd. (zie foto's)

 

De foto's zijn gemaakt bij de klokkenstoel van Ouwster-Nijega en Oldeouwer.

 

Geplaatst 6 Oktober 2016

Het bestuur van de Stichting BRM heeft in haar vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 besloten voorbereidingen te treffen voor het maken van een restauratieplan voor de Westermar-toren te Joure. Tevens is besloten om onderzoek te laten uitvoeren hoe de fundering van de scheefhangende toren kan worden gestabiliseerd.

 

 

Geplaatst 30 September 2016
Feestelijke overdracht Rijksmonumenten.

Op 9 september, de dag voor de Open Monumentendag 2016, heeft er in de Hobbe van Baerdkerk, staande aan de Midstraat te Joure, een feestelijke overdracht plaatsgevonden van een aantal rijksmonumenten. In totaal zijn 23 monumenten van eigenaar verwisseld. Op het grondgebied van de Gemeente De Fryske Marren staan heel veel rijksmonumenten, die voor een deel eigendom van de gemeente DFM zijn en voor een deel van Stichting BRM (Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten). In totaal betreft het 40 rijksmonumenten. De Stichting BRM had voor de overdracht 16 stuks rijksmonumenten in eigendom (gelegen binnen de grenzen van de oude gemeente Gaasterlan-Sleat) en de gemeente 24 stuks. In goed overleg is tussen beide partijen een ruiling overeengekomen, de Stichting BRM heeft een aantal objecten gekregen van de gemeente en de gemeente een vijftal van Stichting BRM.

De Stichting BRM; die heeft nu 25 rijksmonumenten en één gemeentelijk monument (de klokkenstoel in Bantega) in eigendom.

V.l.n.r toespraak door Voorzitter Jelle Belksma van Stichting BRM, Wethouder Johannes van der Pal en de als Grietman optredende Burgemeester Fred Veenstra die partijen verzocht om de sleutels over te dragen.

Geplaatst 29 September 2016
Bericht over schilderwerk aan de Grevensmolen

Geplaatst 4 Julii 2016
Per 1 Juli 2016 zijn de volgende objecten van eigenaar veranderd: de Klokkenstoelen in Akmarijp, Bantega, Broek, Oldeouwer, Ouwster-Nijega, Rotstergaast, Rottum, Snikzwaag en Teroele, alsmede de Torens van Joure (Jouster-toer), Westermar, Langweer, Lemmer (Lemster-toer), de dakruiter in Tjerkgaast en twee molens, te weten de Grevensmolen te Vegelinsoord en de Groene Molen te Joure. Alle voorgaande objecten werden notarieel overgedragen van de Gemeente De Fryske Marren naar Stichting BRM. De volgende objecten gingen de omgekeerde weg: Raadhuis Balk, Museum Stadhuis Sloten, Teernstrabrug te Balk, twee Waterpoorten te Sloten en twee bruggen aan het Diep in Sloten.

Geplaatst 15 Mei 2016
Melding 300-jarig bestaan Lemstertoer.

Geplaatst 27 Januari 2016
Vier visuele inspectierapporten uitgevoerd door Monumentenwacht Fryslan te weten die van de Toren van Sloten, Museum Stadhuis Sloten, Toren van Nijemirdum en de Toren van Wyckel.

Geplaatst 9 Januari 2016
Aanvulling in de statische gegevens van de Toren Balk over de tekst op en het verdwijnen van een van de twee oorspronkelijke luidklokken.

Geplaatst 9 Januari 2016
Kleine wijziging in de publicatie van 5 januari 2015 betreffende het Raadhuis te Balk aangaande het "Van Swinderenklokje".

Geplaatst 20 December 2015
De herbouwwaarden van de objecten, die in eigendom zijn bij Stichting BRM, zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf 1 Januari 2016 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 17 December 2015
Verslag over zoektocht naar vermiste klok in de Toren van Elahuizen.

Geplaatst 16 December 2015
In 2000 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoelen van Ouwster-Nijega en Oldeouwer.

Geplaatst 8 November 2015
Wijziging in de samenstelling van het bestuur

Geplaatst 18 September 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoel van Ruigahuizen

Geplaatst 3 September 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoel van Mirns

Geplaatst 27 Augustus 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de De Groene-molen te Joure

Geplaatst 21 Augustus 2015
Wijziging bestuurssamenstelling ivm toetreding per 26 Augustus 2015 van de heer Van Vegten tot de gemeenteraad van De Fryske Marren

Geplaatst 22 Juni 2015
Melding van een zeer ernstig ongeval in 1892 op de Deelswal te Vegelinsoord

Geplaatst 22 Juni 2015
Voor het Jaarverslag 2014 van de Stichting BRM-DFM klik op Jaarverslag 2014

Geplaatst 19 Juni 2015
Aanvullende informatie betreffende de Klokkenstoel van Ruigahuizen.

Geplaatst 11 Juni 2015
Publicatie verzekerde herbouwwaarden van 4 torens, 1 dakruiter, 9 klokkenstoelen en 2 molens

Geplaatst 8 Juni 2015
Rapportage en Begroting Restauratie Maart 1999 Toren van Joure (Joustertoer)

Geplaatst 29 Mei 2015
Film van Doede Deinum over de restauratie van de Toren van Sondel.

Geplaatst 22 Mei 2015
Adreswijziging secretaris J. de Vries.

Geplaatst 5 Mei 2015
Opleveringsfoto van de Toren van Sondel.

Geplaatst 2 April 2015
Inspectierapporten van de Jouster-toer (2012), Westermar-toer (2014), Toren van Langweer (2012), de Toren van Lemmer (Lemster-toer) (2014), De Groene Molen te Joure (2013) en de Grevensmolen/Deelsmolen te Vegelinsoord (2013).

Geplaatst 1 April 2015
Tekeningen met plattegronden, doorsnedes en gevels van de Jouster-toer

Geplaatst 1 April 2015
Bouwhistorisch onderzoek en het verslag van de restauratie Groene Molen 2008 - 2010 door "Van Reeuwijk Bouwmeester".

Geplaatst 1 April 2015
De Stichting Beheer Rijksmonumenten (BRM) met als werkgebied de gemeente De Friese Meren heeft het jaar 2014 afgesloten met een negatief financieelresultaat van € 30.455. Dit nadeel wordt onttrokken aan het stichtingskapitaal van € 37.498. Naast het stichtingskapitaal is er een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 435.989. De belangrijkste werkzaamheden in 2014 zijn het restaureren van het interieur van de Toren van Harich en het plaatsen van een nieuwe spits op de Toren van Sondel geweest. Momenteel is de stichting in overleg met de gemeente DFM over het wederzijds overdragen van een aantal objecten. De stichting BRM verwerft de Lemstertoer, de Joustertoer, de Westermar-toren in Joure, een negental klokkenstoelen, de Groene Molen, de Grevensmolen en de dakruiter van Tjerkgaast.

Geplaatst 25 Maart 2015
Rapportage tweede trillingsonderzoek ten behoeve van de Toren van Harich

Geplaatst 05 Maart 2015
Aanvullende gegevens betreffende de Joustertoer

Geplaatst 25 Februari 2015
Melding webcam op Lemstertoer.

Geplaatst 25 Februari 2015
Vooraankondiging lezing over de restauratie van het interieur van de Toren van Harich op 17 april 2015.

Geplaatst 20 Februari 2015
Foto's van het ophijsen van de nieuwe torenspits van de kerk in Sondel op 19 februari jl.

Geplaatst 19 Februari 2015
De herbouwwaarden van de objecten die in eigendom zijn bij Stichting BRM zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf 1 Januari 2015 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 17 Februari 2015
Definitief bericht plaatsing Toren van Sondel op donderdag 19 februari 2015

Geplaatst 12 Februari 2015
Foto handgesmeed kruis ten behoeve van de PKN-kerk te Sondel.

Geplaatst 11 Februari 2015
Aankondiging gewijzigde planning plaatsing Toren van Sondel

Geplaatst 9 Februari 2015
Aankondiging vervoer per dieplader van de nieuwe spits van de PKN-kerk naar Sondel

Geplaatst 27 Januari 2015
Foto steigerconstructie en stappenplan verdere restauratie Toren van Sondel.

Geplaatst 21 Januari 2015
De herbouwwaarden van de objecten die in eigendom zijn bij Stichting BRM zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf januari 2014 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 18 Januari 2015
Vanaf vandaag is op de site een boeiend artikel van Frank Terpstra (adviseur Stichting BRM) te vinden over de Grevensmolen en de Friese Veenpolders.

Geplaatst 13 Januari 2015
Mutaties op deze site: In 2014 zijn alle door de Stichting BRM te onderhouden Rijksmonumenten visueel geïnspecteerd door Monumentenwacht Fryslân m.u.v. de Toren van Harich. U kunt de inspectierapportages bekijken bij de afzonderlijke objecten.

Geplaatst Oktober 2014
BALK – De Stichting Beheer Monumenten Gaasterlân-Sleat heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van €22.639. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal van €14.858. Naast dit stichtingskapitaal is er een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 338.962. De meerjarenbegroting laat in de eerste twee jaren een negatief saldo zien dat veroorzaakt wordt door groot onderhoud aan bijvoorbeeld de Toren van Harich en de Toren van Sondel. Hiervoor zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. Vanaf 2016 wordt een oplopend voordelig jaarresultaat verwacht. In het jaarverslag staat welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. De belangrijkste zijn het herstellen van metselwerk bij de Lemsterpoort en Woudsenderpoort in Sloten.

Jaarverslag 2013 

Jaarverslagen 2010 t/m 2012

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010